Contact Us
  • Enquiry Form
Enquiry Form

Thuan An Town, Binh Duong Province, Vietnam,

3B5A VSIP Dai Lo Huu Nghi, Vietnam Singapore Industrial Park


Phone: +84 0274 3803088

Email: enquiry@mmi-vietnam.comXã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam,

Lô 3B5A Đại Lộ Hữu Nghị, Khu công nghiệp Việt Nam Singapore


Điện thoại: +84 0274 3803088

Trang web: enquiry@mmi-vietnam.com